СЛОБОДНА МЕСТА

Company about

Погледајте текст Конкурса за пис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2018/2019. години - Трећи уписни рок

На мастер академске студије Технички факултет у Бору ће у школској 2018/2019. години, у другом уписном року, уписати:

Студијски програм
На терет буџета
Самофинансирајући
Рударско инжењерство
/
1
Металуршко инжењерство
2
2
Технолошко инжењерство
/
2
Инжењерски менаџмент
6
12
Укупно
8
17

 

 

Опште информације

Company about

Право пријаве на конкурс за упис на мастер академске студије имају кандидати који су:

 • претходно завршили четворогодишњи студијски програм основних академских студија и остварили најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • на претходним нивоима студија положили испите из предмета који представљају потребну предспрему за студијски програм за који се пријављује.
 • Лица која имају стечено високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, имају право на упис на мастер академске студије и то:

 • лица која имају стечено високо образовање завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара имају право да упишу мастер академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова.
 • Директну проходност ка свим студијским програмима имају кандидати који су основне академске студије завршили на истом или сличном студијском програму.

  Проходност ка студијским програмима Рударско инжењерство, Металуршко инжењерство и Технолошко инжењерство имају и кандидати који су основне академске студије, завршили у области техничко-технолошких наука. За ове кандидате могу се након пријаве на конкурс, а пре уписа на студијски програм прописати допунски испити са основних академских студија уколико немају потребну основу за студијски програм за који се пријављују.

  Проходност ка студијском програму Инжењерски менаџмент имају и кандидати који су основне академске студије, завршили у области техничко – технолошких наука, менаџмента, економије и организационих наука. За ове кандидате могу се након пријаве на конкурс, а пре уписа на студијски програм прописати допунски испити са основних академских студија уколико немају потребну основу за студијски програм за који се пријављују.

  Предмете из којих се полажу допунски испити одређује руководилац студијског програма, за сваког кандидата појединачно, зависно од претходне спреме кандидата, просечне оцене студија, оцене из предмета који представљају предспрему за студијски програм, као и предвиђеног наставног плана студија кандидата.

   

  МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАНГИРАЊА КАНДИДАТА

  Рангирање кандидата за упис на мастер академске студије, утврђује се на основу просечне оцене остварене на претходним студијама и дужине трајања студија, односно студирања.

  Број остварених бодова израчунава се на следећи начин:

  Дужина трајања студија, односно студирања, као и просечна оцена, рачунају се заокруживањем на две децимале.

  УПИС СТУДЕНАТА

  Лице је остварило право на упис уколико се на ранг листи налази у оквиру броја који је конкурсом предвиђен за упис.

  Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

  Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

  УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

  Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.
  Страни држављанин може остварити једино статус студента који се сам финансира и мора плаћати школарину.
  Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет.
  Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.
 •  

  УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

  Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београдуи упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

  Особе које поседују страну високошколску исправу, морају поступак признавања започети најкасније до 30. септембра 2018. године, изузетно до 1.децембра 2018. године за студијске програме чија реализација почиње у летњем семестру. Страна документа предата после 30. септембра омогућавају конкурисање за упис тек следеће школске године.

  Лица са инвалидитетом

  Company about

  Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

  Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

  Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

  У складу са Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији оснивач је Република Србија у школској 2018/2019. години („Службени гласник РС“, број 37/18), лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националне мањине, која су применом Програма афирмативних мера уписала и завршила основне академске студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета на мастер академске студије се уписују применом Програма афирмативних мера, уколико се за такав програм изјасне.

  Потребна документација

  Company about

  Пријаве на конкурс ће се примати 25. и 26. октобра 2018. године у времену од 9.00 до 13.00 часова у Студентској служби Факултета.

  Приликом пријављивања кандидати служби подносе следећа документа:

 • пријавни лист са назнаком студијског програма за који конкурише (ПРЕУЗИМАЊЕ ПРИЈАВНОГ ЛИСТА, PDF);
 • кратку биографију;
 • фотокопију дипломе основних академских студија или уверење о дипломирању, а оригинал на увид;
 • фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о средњој оцени, а оригинал на увид;
 • решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну високошколску исправу);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс.
 • Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНЕ дипломе о завршеним основним академским студијама, а уз пријавни лист предају фотокопије ових докумената.

  Кандидат даје изјаву (ПРЕУЗИМАЊЕ ИЗЈАВЕ, PDF)којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

  Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2017/18. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву (ПРЕУЗИМАЊЕ ИЗЈАВЕ, PDF) да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

  За накнаду трошкова пријаве на конкурс, сви студенти уплаћују износ од 5.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37, са позивом на број 124.

  Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања на мастер академске студије, као и услове уписа, уколико буде остварио право на упис.

  КОНКУРСНИ РОКОВИ

  Company about

  Пријављивање кандидата: 25. и 26. октобра 2018. године у времену од 9.00 до 13.00 часова;

  Објављивање прелиминарне ранг листе пријављених кандидата (за сваки студијски програм): 29.10.2018. године у 15.00 часова;

  Примедбе Комисији на прелиминарну ранг листу: 30.10.2018. године од 8 до 10.00 часова;

  Доношење решења по жалби (Комисија за упис): 30.10.2018. године до 11.00 часова;

  Жалбе на решење Комисије за упис (подносе се Декану): 30.10.2018. године од 11.00 до 12.00 часова;

  Доношење решења по жалби (Декан): 30.10.2018. године до 13.00 часова;

  Објављивање коначне листе кандидата (за сваки студијски програм): 30.10.2018. године у 15.00 часова;

  Упис студената мастер академских студија: 31. октобра и 1. новембра 2018. године у времену од 8.00 до 14.00 часова.

  РАНГ ЛИСТЕ

  Company about

  Коначне ранг листе:

  Рударско инжењерство

  Објављено 30. октобра 2018. године у 10.44 часова.  Прелиминарне ранг листе:

  Рударско инжењерство

  Објављено 29. октобра 2018. године у 13.05 часова.

  -->

   

   

  Опште информације

  Company about

  Кандидат остварује право на упис, уколико се налази на коначној ранг листи, до броја који је конкурсом предвиђен за упис (за дати студијски програм).

  Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат, према утврђеном редоследу на коначној ранг листи студијског програма.

  Потребна документација за упис

  Company about

  Кандидати који стекну право на упис на мастер академске студије на Техничком факултету у Бору, приликом уписа подносе:

 • Оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид,
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm;
 • Попуњен образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски);
 • Индекс (обезбеђује факултет);
 • Доказ о уплати накнаде за трошкове уписа;
 • Доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте
 • По потреби и друге доказе.
 • Трошкови уписа

  Company about

  За административне трошкове уписа, потребне обрасце (ШВ-20, индекс) и рада Центра за развој каријере Универзитета, сви студенти уплаћују износ од 2.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37, са позивом на број 124.

  Висина годишње школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, износи 66.000 динара и може се уплатити у 10 једнаких месечних рата. Прву рату школарине студенти уплаћују приликом уписа. Школарина за стране студенте износи 2.000 евра годишње.

  КОНТАКТ

  Company about

  ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
  Војске Југославије 12
  19210 Бор

  тел.: 030/424-555 (деканат) и 422-375 (студентска служба)
  факс: 030/421-078

  E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs
  Интернет адреса: www.tfbor.bg.ac.rs