КОНКУРС ЗА УПИС


СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ


(ПРВИ УПИСНИ РОК)

СЛОБОДНА МЕСТА


Број слободних места за упис на мастер академске студије Техничког факултета у Бору у школску 2020/2021. годину биће познат након доношења одлуке Владе Републике Србије.

Студијски програм На терет буџета Самофинансирајући
Рударско инжењерство
Металуршко инжењерство
Технолошко инжењерство
Инжењерски менаџмент
Укупно

ПРИЈАВЉИВАЊЕ


Очекује се да ће конкурс за упис на мастер академске студије у првом уписном року бити расписан почетком јуна 2020. године а пријављивање кандидата за упис ће бити средином септембра 2020. године.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Приликом пријављивања кандидати служби подносе следећа документа:

 • пријавни лист са назнаком студијског програма за који конкурише ( Пријавни лист)
 • кратку биографију
 • фотокопију дипломе основних академских студија или уверење о дипломирању, а оригинал на увид
 • фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о средњој оцени, а оригинал на увид
 • решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну високошколску исправу)
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНЕ дипломе о завршеним основним академским студијама, а уз пријавни лист предају фотокопије ових докумената

Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве за конкурс сматраће се исправним високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за акредитовани студијски програм.

Кандидат који је завршио студије по прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) уз диплому, уместо додатка дипломи обавезно доставља уверење о положеним испитима.

Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана, достави факултету, односно Универзитету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену високог образовања.

Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на други и трећи степен студија само уколико обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази 30 % укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ бодова, односно 54/180 ЕСПБ бодова у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма.

Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном претходном степену студија има недостатке, спроводи се поступак поништавања уписа, у складу са Законом.

Кандидати који имају страну високошколску исправу приликом пријаве предају решење или потврду да је поступак признавања на Универзитету започет.

Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2018/19. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

За накнаду трошкова пријаве на конкурс, сви студенти уплаћују износ од 5.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37,са позивом на број 124.

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања на мастер академске студије, као и услове уписа, уколико буде остварио право на упис.


МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАНГИРАЊА КАНДИДАТА

Рангирање кандидата за упис на мастер академске студије, утврђује се на основу просечне оцене остварене на претходним студијама и дужине трајања студија, односно студирања.

Број остварених бодова израчунава се на следећи начин:

Дужина трајања студија, односно студирања, као и просечна оцена, рачунају се заокруживањем на две децимале.

За лице које је завршило мастер академске студије општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

За лице које има стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) вреднује се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

КОНКУРСНИ РОКОВИ


Биће објављени накнадно.

РАНГ ЛИСТЕ


Биће објављено накнадно.

УПИС СТУДЕНАТА


Кандидат остварује право на упис, уколико се налази на коначној ранг листи, до броја који је конкурсом предвиђен за упис (за дати студијски програм).

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.


Кандидати који стекну право на упис на мастер академске студије на Техничком факултету у Бору, приликом уписа подносе:
 • Оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид
 • Извод из матичне књиге рођених (факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе)
 • Две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm
 • Попуњен образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету)
 • Индекс (обезбеђује факултет)
 • Доказ о уплати накнаде за трошкове уписа
 • Доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте
 • По потреби и друге доказе

За административне трошкове уписа, потребне обрасце (ШВ-20, индекс) и рада Центра за развој каријере Универзитета, сви студенти уплаћују износ од 2.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37, са позивом на број 124.

Висина годишње школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, износи 66.000 динара и може се уплатити у 10 једнаких месечних рата. Прву рату школарине студенти уплаћују приликом уписа. Школарина за стране студенте износи 2.000 еура годишње.

За кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству, неопходно је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране јавне високошколске исправе.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат, према утврђеном редоследу на коначној ранг листи студијског програма.


УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, ако се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом и општим актом Универзитета.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма.

Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.


УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

КОНТАКТ


УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

Војске Југославије 12
19210 Бор

телефон: 030/424-555 (деканат) и 422-375 (студентска служба)
факс: 030/421-078

E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.tfbor.bg.ac.rs