СЛОБОДНА МЕСТА

Company about

Погледајте текст Конкурса за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2017/2018. години - Трећи уписни рок

На мастер академске студије Технички факултет у Бору ће у школској 2017/2018. години, у трећем уписном року, уписати:

Студијски програм
На терет буџета
Самофинансирајући
Рударско инжењерство
/
/
Металуршко инжењерство
/
/
Технолошко инжењерство
1
2
Инжењерски менаџмент
14
12
Укупно
15
14

 

 

Опште информације

Company about

Право пријаве на конкурс за упис на мастер академске студије имају кандидати који су:

 • претходно завршили четворогодишњи студијски програм основних академских студија и остварили најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • на претходним нивоима студија положили испите из предмета који представљају потребну предспрему за студијски програм за који се пријављује.
 • Лица која имају стечено високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, имају право на упис на мастер академске студије и то:

 • лица која имају стечено високо образовање завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара имају право да упишу мастер академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова.
 • Директну проходност ка студијским програмима под редним бројевима 1-3 имају кандидати који су претходне, основне академске студије, завршили у области техничко-технолошких наука. За остале студенте, по правилу се прописују допунски испити из предмета основних академских студија.

  Директну проходност ка студијском програму под редним бројем 4 имају кандидати који су претходне, основне академске студије, завршили у области менаџмента, економије и организационих наука. Остали студенти полажу диференцијалне испите из области маркетинга, предузетништва, менаџмента и стратегијског менаџмента, по програму за основне академске студије.

   

  УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

  Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.
  Страни држављанин плаћа школарину.
  Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет.
  Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.
 •  

  УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

  Држављанин Републике Србије који је претходно образовање или део образовања завршио у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

   

  Рангирање пријављених кандидата ће се извршити према мерилима Факултета за утврђивање редоследа кандидата, односно према успеху у претходном школовању, а додатни критеријум је време студирања на основним академским студијама.

  Дужина трајања студија, односно студирања, као и просечна оцена, рачунају се заокруживањем на две децимале.

  Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националне мањине, која су применом Програма афирмативних мера уписала и завршила основне академске студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета на мастер академске студије се уписују применом Програма афирмативних мера, уколико се за такав програм изјасне, а до 1% на буџетску квоту.

  Лица са инвалидитетом

  Company about

  Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

  Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

  Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

  Потребна документација

  Company about

  Пријаве на конкурс ће се примати 27, 30. и 31. октобра 2017. године у времену од 8.00 до 12.00 часова у Студентској служби Факултета.

  Приликом пријављивања кандидати служби подносе следећа документа:

 • пријавни лист са назнаком студијског програма за који конкурише;
 • кратку биографију;
 • фотокопију дипломе основних академских студија или уверење о дипломирању, а оригинал на увид;
 • фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о средњој оцени, а оригинал на увид;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс.
 • Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНЕ дипломе о завршеним основним академским студијама, а уз пријавни лист предају фотокопије ових докумената.

  За накнаду трошкова пријаве на конкурс, сви студенти уплаћују износ од 5.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37, са позивом на број 124.

  Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања на мастер академске студије, као и услове уписа, уколико буде остварио право на упис.

  КОНКУРСНИ РОКОВИ

  Company about

  Пријављивање кандидата: 27, 30. и 31. октобра 2017. године у времену од 8.00 до 12.00 часова;

  Објављивање прелиминарне ранг листе пријављених кандидата (за сваки студијски програм): 31.10.2017. године у 15.00 часова;

  Примедбе Комисији на прелиминарну ранг листу: 01.11.2017. године од 8 до 9.00 часова;

  Доношење решења по жалби (Комисија за упис): 01.11.2017. године до 10.00 часова;

  Жалбе на решење Комисије за упис (подносе се Декану): 01.11.2017. године од 11.00 до 12.00 часова;

  Доношење решења по жалби (Декан): 01.11.2017. године до 13.00 часова;

  Објављивање коначне листе кандидата (за сваки студијски програм): 01.11.2017. године у 14.00 часова;

  Упис студената мастер академских студија: 02.11.2017. године у времену од 8.00 до 12.00 часова.

  РАНГ ЛИСТЕ

  Company about

  Коначне ранг листе:

  Инжењерски менаџмент

  Објављено 1. новембра 2017. године у 12.28 часова.


  Прелиминарне ранг листе:

  Инжењерски менаџмент

  Објављено 31. октобра 2017. године у 14.00 часова.

   

   

  Опште информације

  Company about

  Кандидат остварује право на упис, уколико се налази на коначној ранг листи, до броја који је конкурсом предвиђен за упис (за дати студијски програм).

  Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат, према утврђеном редоследу на коначној ранг листи студијског програма.

  Потребна документација за упис

  Company about

  Кандидати који стекну право на упис на мастер академске студије на Техничком факултету у Бору, приликом уписа подносе:

 • Оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид,
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm;
 • Попуњен образац ШВ-20 (обезбеђује факултет);
 • Индекс (обезбеђује факултет);
 • Доказ о уплати накнаде за трошкове уписа;
 • Доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте
 • По потреби и друге доказе.
 • Трошкови уписа

  Company about

  За административне трошкове уписа, потребне обрасце (ШВ-20, индекс) и рада Центра за развој каријере Универзитета, сви студенти уплаћују износ од 2.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37, са позивом на број 124.

  Висина годишње школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, износи 66.000 динара и може се уплатити у 10 једнаких месечних рата. Прву рату школарине студенти уплаћују приликом уписа. Школарина за стране студенте износи 2.000 евра годишње.

  КОНТАКТ

  Company about

  ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
  Војске Југославије 12
  19210 Бор

  тел.: 030/424-555 (деканат) и 422-375 (студентска служба)
  факс: 030/421-078

  E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs
  Интернет адреса: www.tfbor.bg.ac.rs